Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2016 – 2018 προκύπτουν:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου, ενενήντα μία (91) ψήφοι και
2) Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη, εβδομήντα έξι (76) ψήφοι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
1) Ροβάτσος Μιχαήλ του Κυριάκου, πενήντα πέντε (55) ψήφοι.