ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόμιμα εκπροσωπείται, ανακοινώνει  την μίσθωση των κατωτέρω γραφείων που  βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή κείμενη στον Πειραιά  και επί της διασταύρωσης των οδών Ιακώβου Δραγάτση αριθμός 8 και Ηρώων Πολυτεχνείου, ήτοι:

(1) Το με αρ. 1 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 52,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα οκτώ (€ 338,00, ήτοι τ.μ. 52 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(2) Το με αρ. 2 του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(3) Το με αρ. 3 του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(4) Το με αρ. 4 του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 48,00, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα τέσσερα (€ 384,00, ήτοι τ.μ. 48 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(5) Το με αρ. 9 του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα (€ 110,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(6) Το με αρ. 2 του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(7) Το με αρ. 3 του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(8) Το με αρ. 4 του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 48,00, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα τέσσερα (€ 384,00, ήτοι τ.μ. 48 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(9) Το με αρ. 8 του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 33,00, με πρόσοψη επί της Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα επτά και πενήντα λεπτών (€ 247,50, ήτοι τ.μ. 33 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(10) Το με αρ. 11 του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 16,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ ογδόντα (€ 80,00, ήτοι τ.μ. 16 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(11) Το με αρ. 1 του τρίτου (Γ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 52,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα οκτώ (€ 338,00, ήτοι τ.μ. 52 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(12) Το με αρ. 2 του τρίτου (Γ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(13) Το με αρ. 3 του τρίτου (Γ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(14) Το με αρ. 7 του τρίτου (Γ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα πέντε (€ 165,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(15) Το με αρ. 1 του τετάρτου (Δ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 52,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα οκτώ (€ 338,00, ήτοι τ.μ. 52 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(16) Το με αρ. 4 του τετάρτου (Δ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 48,00, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 384,00, ήτοι τ.μ. 48 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(17) Το με αρ. 5 του τετάρτου (Δ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 18,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα πέντε (€ 135,00, ήτοι τ.μ. 18 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(18) Το με αρ. 8 του τετάρτου (Δ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 33,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα επτά και πενήντα λεπτών (€ 247,50, ήτοι τ.μ. 33 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(19) Το με αρ. 11 του τετάρτου (Δ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 16,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ ογδόντα (€ 80,00, ήτοι τ.μ. 16 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(20) Το με αρ. 2 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(21) Το με αρ. 4 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 48,00, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 384,00, ήτοι τ.μ. 48 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(22) Το με αρ. 5 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 18,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα πέντε (€ 135,00, ήτοι τ.μ. 18 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(23) Το με αρ. 6 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα πέντε (€ 165,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(24) Το με αρ. 7 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα πέντε (€ 165,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(25) Το με αρ. 8 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 33,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα επτά και πενήντα λεπτών (€ 247,50, ήτοι τ.μ. 33 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(26) Το με αρ. 9 του πέμπτου (Ε) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα (€ 110,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(27) Το με αρ. 3 του έκτου (ΣΤ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(28) Το με αρ. 8 του έκτου (ΣΤ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 33,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα επτά και πενήντα λεπτών (€ 247,50, ήτοι τ.μ. 33 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(29) Το με αρ. 9 του έκτου (ΣΤ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα (€ 110,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(30) Το με αρ. 10 του έκτου (ΣΤ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 20,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατό (€ 100,00, ήτοι τ.μ. 20 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(31) Το με αρ. 3 του εβδόμου (Ζ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 23,00, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα λεπτών (€ 149,50, ήτοι τ.μ. 23 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(32) Το με αρ. 4 του εβδόμου (Ζ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 48,00, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 384,00, ήτοι τ.μ. 48 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(33) Το με αρ. 5 του εβδόμου (Ζ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 18,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα πέντε (€ 135,00, ήτοι τ.μ. 18 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(34) Το με αρ. 7 του εβδόμου (Ζ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα πέντε (€ 165,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 7,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(35) Το με αρ. 9 του εβδόμου (Ζ) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 22,00, με πρόσοψη επί του ακαλύπτου χώρου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα (€ 110,00, ήτοι τ.μ. 22 x € 5,00/τ.μ.), μηνιαίως.

(36) Το με αρ. 1 του ογδόου (Η) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 34,80, με πρόσοψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι έξι και είκοσι λεπτών (€ 226,20, ήτοι τ.μ. 34,80 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(37) Το με αρ. 2 του ογδόου (Η) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 31,80, με πρόσοψη επί της οδού Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων έξι και εβδομήντα λεπτών (€ 206,70, ήτοι τ.μ. 31,80 x € 6,50/τ.μ.), μηνιαίως.

(38) Το με αρ. 3 του ογδόου (Η) πάνω από ισόγειο ορόφου, εμβαδού μ.τ. 32,20, με πρόσοψη επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιακώβου Δραγάτση, με ελάχιστο όρο προσφοράς μισθώματος στο ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα επτά και εξήντα λεπτών (€ 257,60 ήτοι τ.μ. 32,20 x € 8,00/τ.μ.), μηνιαίως.

 Η διαδικασία εκμίσθωσης (πλειοδοσία και κατάρτιση σύμβασης) θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4182/ 2013, όπως τροποποποιηθείς από τον Ν. 4223/30.12.2013 ισχύει σήμερα, και υπό τους κατωτέρω όρους:

1.- Το Ίδρυμα, από 08.01.2015 έως 27.01.2015, θα δέχεται γραπτές προσφορές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην με αριθμό 72/11.12.2014 πράξη της Δ.Σ. αυτού. Οι γραπτές προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Διαχειρίσεως του Ιδρύματος (Ιακώβου Δραγάτση αριθ. 8, Πειραιάς, Ε’ όροφος, γραφείο 10, τηλ. 210 4124545), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00΄ έως 14.00΄.

2.- Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί, θα ισχύει για δύο μισθωτικά έτη. Με την έναρξη του τρίτου μισθωτικού έτους και εντεύθεν το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, προσαυξανόμενο, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των αμέσως προηγούμενων 12 μηνών, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., με ελάχιστη προσαύξηση 2%.

3.- Μετά την παρέλευση 20ημέρου από της ως άνω ηλεκτρονικής αναρτήσεως, η Διαχειριστική Επιτροπή θα αναδείξει ως μισθωτή εκάστου γραφείου, τον προσφέροντα το υψηλότερο μίσθωμα και με τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους εκμίσθωσης, για το Ίδρυμα.

4.- Εφόσον, το μεγαλύτερο προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85% επί του ελαχίστου όρου προσφοράς ως ανωτέρω ορίζεται για κάθε γραφείο, η σύμβαση εκμίσθωσης θα καταρτίζεται, μόνον ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρχής.

Αν δε το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο, το Ίδρυμα θα προβεί στην σύναψη της σύμβασης κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

5.- Μετά την ανάδειξη του πλειοδοτούντα μισθωτή για έκαστο των γραφείων, ο τελευταίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως. Με την υπογραφή δε του μισθωτηρίου, οπότε και θα άρχεται ο χρόνος της μίσθωσης,  ο πλειοδοτών μισθωτής θα καταβάλει τοις μετρητοίς στο Ίδρυμα Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ, επί αποδείξει, το μηνιαίο μίσθωμα, μετά του χαρτοσήμου, του πρώτου μισθωτικού μηνός και την εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, τότε θα επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία θα βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. εν συνεχεία δε, θα δύναται να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού, κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Το Ίδρυμα Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ θα δύναται να επιδιώξει και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας, εκ της ως άνω αιτίας.

6.- Το μηνιαίο μίσθωμα μαζί με ολόκληρο το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου θα καταβάλλεται από τον μισθωτή, το πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, με κατάθεση σε τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, χωρίς περαιτέρω όχληση.

7.- Ο μισθωτής επίσης θα καταβάλει: (α) την δαπάνη ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, (β) τις εγγυήσεις στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας για την μεταφορά των αντίστοιχων μετρητών στο όνομά τους, (γ) τα Δημοτικά τέλη και φόρους που βαρύνουν τον μισθωτή, και (δ) τις κοινόχρηστες δαπάνες.

8.- Ο μισθωτής θα καταβάλει στο Ίδρυμα ως εγγύηση εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης, το ισόποσο τουλάχιστον δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία θα είναι αναπροσαρμοστέα σύμφωνα προς τις εκάστοτε αυξήσεις του μισθώματος. Η εγγύηση θα επιστρέφεται ατόκως στο μισθωτή μετά την  προσήκουσα απόδοση της χρήσης του μισθίου. Στην περίπτωση, παραβίασης οποιουδήποτε των όρων του μισθωτηρίου από τον μισθωτή, η χρηματική αυτή εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος, ενώ το Ίδρυμα θα διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματα του για την κάλυψη κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας.

9.- Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση της επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας του μισθωτή. Κάθε μεταβολή της χρήσης του μισθίου, υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολική ή και μερική, προς τρίτον (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση του Ιδρύματος.

10.- Ο μισθωτής θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και να καταβάλει τις δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής ως και κάθε δαπάνη προσθήκης ή βελτίωσης. Το Ίδρυμα, καθ’ όλη διάρκεια της μισθώσεως και μέχρι αποχωρήσεως του μισθωτή από το μίσθιο, δεν θα υποχρεούται σε επισκευή του μισθίου.

11.- Κατά την λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής θα υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του μισθίου και να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το έχει παραλάβει και θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε φθοράς του και βλάβης του.

12.- Αποκλείεται απολύτως κάθε σιωπηρά αναμίσθωση.

13.- Η παράβαση οποιουδήποτε όρου  της μίσθωσης θα συνεπάγεται τη λύση της μίσθωσης, την υποχρέωση του μισθωτή  για απόδοση του μισθίου  ως και κατάπτωση της μισθωτικής εγγύησης υπέρ του Ιδρύματος, το οποίο επιπροσθέτως θα έχει δικαίωμα να ζητήσει και αποζημίωση.

14.- Σε περίπτωση εκμίσθωσης του γραφείων από νομικό πρόσωπο, ομού με αυτό θα συμβάλλεται ως εγγυητής και τρίτο φυσικό πρόσωπο.

15.- Απαγορεύεται η ανάρτηση ή τοποθέτηση ταμπέλας στην πρόσοψη του κτιρίου ή του μισθίου.

16.- Οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία της διαδικασίας ανάδειξης του πλειοδότη μισθωτή και κατάρτισης της μίσθωσης, δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

17.- Η αρμοδιότητα ενημέρωσης και έγκρισης ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών).

Χάρακας 11.12.2014

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Πετρολέκας