Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2019 – 2021 προκύπτουν:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου, εξήντα εννέα (69) ψήφοι και
2) Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη, πενήντα μία (51) ψήφοι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
1) Παπαγεωργίου Θεόδωρος του Γεωργίου, δεκατέσσερις (14) ψήφοι.