ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα».

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Τις διατάξεις: α) της από 12-5-1928 μυστικής διαθήκης του Γεωργίου Πετρολέκα, με την οποία συστήθηκε ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα», β) του αριθ. 246/21-3-1980 π.δ. (ΦΕΚ 70 Α ́), με το οποίο εγκρίθηκε ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης του ανωτέρω ιδρύματος, ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το από 7-8-2001 όμοιο (ΦΕΚ 1114 Β ́) και γ) των άρθρων 99 του α.ν. 2039/1939 και 4 του οργανισμού του ιδρύματος.
 2. Το πρακτικό αριθ. 44/1-10-2012 της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος, αναφορικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων των εκλογών που διενεργήθηκαν την 30-9-2012, σύμφωνα με το πρακτικό αριθ. 2/30-9-2012 της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Την αριθ. 1/9-1-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
 4. Το αριθ. 129/9-4-1992 π.δ. (ΦΕΚ 65/Α) με το οποίο περιορίσθηκαν συναρμοδιότητες κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων.
 5. Την αριθ. Δ6Α1104503ΕΞ2011/21-7-2011 (ΦΕΚ 1670/Β ́) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 6. Την με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1001298 ΕΞ2013/4-1-2013 (ΦΕΚ 77/Β ́) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.Αποφασίζουμε

Την έγκριση του αριθ. 2/30-9-2012 πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα»

ΑΔΑ: ΒΕ27Η-ΚΞΓ

και του αριθ. 44/1-10-2012 πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του εν λόγω ιδρύματος, αναφορικά με την εκλογή και το διορισμό των παρακάτω ως μελών της Δ.Ε. αυτού για την τριετία από 1-1-2013 έως 31-12-2015:

Τακτικά μέλη:
1. Κων/νου Ξαστερούλη του Νικολάου, εμπόρου, με Α.Δ.Τ. Κ 106785. 2. Μιχαήλ Ροβάτσου του Κυριάκου, κτηνοτρόφου, με Α.Δ.Τ. Π 189353.

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μιχαήλ Χελιώτη του Ιωάννου, συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. Χ 404182.

2. Ιωάννη Ροβάτσου του Μιχαήλ, αγρότη, με Α.Δ.Τ. Χ 904478.
Περίληψη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3 του α.ν. 2039/1939.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Εθνικό Τυπογραφείο(περίληψη για δημοσίευση)
 2. Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα230 52 ΧΑΡΑΚΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. 1)  Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 2. 2)  Γεν. Δ/ντρια
 3. 3)  Δ11/Βα (2)